Flygtninge på højskole

Fuld integration og erhvervsrettet dansk undervisning
Dansk sprog og kultur, Flygtninge på Brandbjerg er i alle forhold ligestillede med alle andre elever. I praksis betyder det at flygtninge er blandet med alle andre elever på hovedfag og studierejser mv. for at opnå den størst mulige grad af inklusion og integration.

Minimum 1/3 af undervisningen (mindst 9 timer pr. uge) er, set over hele forløbet, målrettet undervisning i dansk sprog og kultur (af kvalificerede sproglærere), samt erhvervsrettede tiltag, der sigter imod at gøre eleven bedre egnet til det danske arbejdsmarked.

Erhvervsrettet indsats i faget Dansk Sprog og Kultur
Erhvervsrettet undervisning på Brandbjerg Højskole handler først og fremmest om at bibringe en indsigt i det danske samfund og kultur, som kan forbedre den enkelte elevs beskæftigelsesmuligheder og fulde integration i samfundet.

Dette udmønter sig på forskellig vis indenfor temaerne:
✓ Virksomhedsbesøg
✓ det danske uddannelsessystem, uddannelsesvejledning samt besøg på uddannelsesinstitutioner, læringskultur –og studiekultur i Danmark
✓ navigation som jobledig og overblik over deres muligheder: SU, job med løntilskud, virksomhedspraktik etc.
✓ dansk historie, samfund, kultur og traditioner – herunder også udflugter
✓ nyheder, demokrati og ytringsfrihed
✓ foreningsliv og frivilligt arbejde
✓ ansøgning, CV og træning i jobsamtale
✓ mødepligt, ansvar og daglige rutiner
✓ teambuilding og gruppearbejde
✓ personlig plan for arbejdslivet efter endt højskoleophold

Brandbjerg Højskole har fokus på fælles samvær
Det er vores opfattelse at samvær mellem flygtninge og de øvrige højskoleelever, (danske som internationale) er utrolig vigtig for en fremtidig succesfuld integration.

Buddy-ordning
En ordning, hvor en eller flere danske elever får et særligt ansvar for inklusionen af den enkelte flygtning i fællesskabet og tilbyder hjælp til praktisk forståelse i situationer, hvor det skønnes nødvendigt (f.eks. læsning af skema mv.)

Hyppige trivselssamtaler
Med en fast kontaktperson fra lærergruppen med særligt ansvar for internationale elever.

Krav til den enkelte flygtning
For at sikre høj kvalitet i den enkeltes udvikling, stiller vi også visse krav til bl.a. højskoleparathed, sprog mv. Den enkelte flygtning skal kunne begå sig på det danske sprog, minimum på begynderniveau og have afsluttet Dansk 1 (vores målgruppe er flygtninge, der befinder sig på Dansk 2 niveau. På den måde sikrer vi kvalitet i undervisningen.

Inddragelse i morgensamlinger og fællesfag
Hvor eleven får mulighed for f.eks. at fortælle egen historie og drøfte situationen i hjemlandet.

Rundvisning og møde inden start
Inden eleven starter på Brandbjerg Højskole ser vi frem til at rundvise eleven på skolen, samt et efterfølgende møde med vores udvalg, der vurderer sproglige kvalifikationer samt højskoleparathed (samt forventningsafstemning).

Hverdagen
I hverdagen på Brandbjerg søger vi at inddrage alle vores elever, herunder flygtninge, i så mange aktiviteter, som muligt. Men det kræver også en egen drift, at få det maksimale udbytte af et højskoleophold. For at sikre integrationen de bedste vilkår, optager vi kun ca. 10 % flygtninge på hvert semester.

For at undgå gruppedannelse og fremme det mangfoldige møde optager vi kun få (3-4) flygtninge elever og andre internationale elever med samme nationalitet, og undgår at for mange kender hinanden på forhånd.

Vi indkvarterer fra starten normalt flygtninge på værelse med en dansk elev for yderligere at fremme sprogfornemmelse og integration.